.

سوله سازی


سوله سازی

این سوله به مساحت 200 متر مربع که شامل 60 متر مربع دفتری و 40 متر مربع تجاری می باشد طبق درخواست کارفرما مبنی بر بازسازی کامل که مراحل تخریب فضاهای داخلی، استحکام اسکلت سازه های فلزی سوله وطراحی و بازسازی فضای داخلی سوله ، دفتری و تجاری طبق سلیقه کارفرما و زیر نظر متخصصان دکوند طراحی و اجرا شده است.

برای هماهنگی مشاوره و بازدید رایگان پروژه های شما اطلاعات زیر را ثبت نمایید